Check My Chimney

01582 257472

 1. Varde Ovne Aura 3 7Kw Wood Burner
  Varde Ovne Aura 3 7Kw Wood Burner
  Defra approved 78% efficiency H870 x W480 x D430
 2. Varde Ovne Aura 1 7Kw Wood Burner
  Varde Ovne Aura 1 7Kw Wood Burner
  Defra approved 78% efficiency H1000 x W500 x D420
 3. Varde Ovne Fuego 2 7Kw Wood Burner
  Varde Ovne Fuego 2 7Kw Wood Burner
  Defra approved 75% efficiency H890 x W500 x D410
 4. Varde Ovne Aura 2 7Kw Wood Burner
  Varde Ovne Aura 2 7Kw Wood Burner
  Defra approved 78% efficiency H1000 x W500 x D430
 5. Varde Ovne Fuego 1 7Kw Wood Burner
  Varde Ovne Fuego 1 7Kw Wood Burner
  Defra approved 75% efficiency H990 x W500 x D410
 6. Varde Ovne Aura 11 7Kw Wood Burner
  Varde Ovne Aura 11 7Kw Wood Burner
  Defra approved 78% efficiency H1100 x W509 x D427
 7. Varde Ovne Uniq 1 7Kw wood Burner
  Varde Ovne Uniq 1 7Kw wood Burner
  Defra approved 78% efficiency H1030 x W480 x D37
 8. Varde Ovne Shape Steel 2 6Kw Wood Burner
  Varde Ovne Shape Steel 2 6Kw Wood Burner
  Defra approved 74% efficiency H1020 x W520 x d410