Check My Chimney

01582 257472

 1. Nordpeis Kobe X25f 2.7Kw Wood Burner
  Nordpeis Kobe X25f 2.7Kw Wood Burner
  81.4% efficiency H1014 x W1430 x D417
 2. Nordpeis NI22 6Kw Wood Burner
  Nordpeis NI22 6Kw Wood Burner
  78.2% efficiency H1063 x W562 x D427
 3. Duo 5 5Kw Wood Burner
  Duo 5 5Kw Wood Burner
  Defra approved 80% efficiency H1260 x W470 x D365
 4. Smarty Stone 5Kw Wood Burner
  Smarty Stone 5Kw Wood Burner
  81.2% efficiency H960 x W490 x D415
 5. Quadro 1 6.2Kw Wood Burner
  Quadro 1 6.2Kw Wood Burner
  Defra approved 80% efficiency H1205 x W545 x D440
 6. Nordpeis NI22 6Kw Built-In Wood Burner
  Nordpeis NI22 6Kw Built-In Wood Burner
  78.2% efficiency H1063 x W562 x D427
 7. Smarty Classic 5Kw Wood Burner
  Smarty Classic 5Kw Wood Burner
  81.2% efficiency H910 x W460 x D415
 8. Uno 1 4Kw Wood Burner
  Uno 1 4Kw Wood Burner
  Defra approved 82% efficiency H1006 x W436 x D364
 9. Orion 6.8Kw Wood Burner
  Orion 6.8Kw Wood Burner
  73% efficiency H625 x W325 x D510
 10. Duo 2 5Kw Wood Burner
  Duo 2 5Kw Wood Burner
  Defra approved 80% efficiency H1260 x W470 x D365
 11. Bergen 5kw Wood Burner
  Bergen 5kw Wood Burner
  Defra approved 84% efficiency H650 x W545 x D390
 12. Duo 1 5Kw Wood Burner
  Duo 1 5Kw Wood Burner
  Defra approved 80% efficiency H1260 x W490 x D385
 13. Quadro 2 6.2Kw Wood Burner
  Quadro 2 6.2Kw Wood Burner
  Defra approved 80% efficiency H1205 x W545 x D440
 14. Nordpeis NI25 6.2Kw Built-In Wood Burner
  Nordpeis NI25 6.2Kw Built-In Wood Burner
  78.5% efficiency H1178 x W650 x D526
 15. Nordpeis NI25 6.2Kw Wood Burner
  Nordpeis NI25 6.2Kw Wood Burner
  78.5% efficiency H1178 x W650 x D526
 16. Uno 4 4Kw Wood Burner
  Uno 4 4Kw Wood Burner
  Defra approved 82% efficiency H907 x W420 x D348
 17. Duo 4 5Kw Wood Burner
  Duo 4 5Kw Wood Burner
  Defra approved 80% efficiency H1260 x W470 x D365
 18. Uno 2 4Kw Wood Burner
  Uno 2 4Kw Wood Burner
  Defra approved 82% efficiency H1012 x W420 x D348