Check My Chimney

01582 257472

 1. Nordpeis Kobe X25f 2.7Kw Wood Burner
  Nordpeis Kobe X25f 2.7Kw Wood Burner
 2. Nordpeis NI22 6Kw Wood Burner
  Nordpeis NI22 6Kw Wood Burner
 3. Duo 5 5Kw Wood Burner
  Duo 5 5Kw Wood Burner
 4. Smarty Stone 5Kw Wood Burner
  Smarty Stone 5Kw Wood Burner
 5. Quadro 1 6.2Kw Wood Burner
  Quadro 1 6.2Kw Wood Burner
 6. Nordpeis NI22 6Kw Built-In Wood Burner
  Nordpeis NI22 6Kw Built-In Wood Burner
 7. Smarty Classic 5Kw Wood Burner
  Smarty Classic 5Kw Wood Burner
 8. Uno 1 4Kw Wood Burner
  Uno 1 4Kw Wood Burner
 9. Orion 6.8Kw Wood Burner
  Orion 6.8Kw Wood Burner
 10. Duo 2 5Kw Wood Burner
  Duo 2 5Kw Wood Burner
 11. Bergen 5kw Wood Burner
  Bergen 5kw Wood Burner
 12. Duo 1 5Kw Wood Burner
  Duo 1 5Kw Wood Burner
 13. Quadro 2 6.2Kw Wood Burner
  Quadro 2 6.2Kw Wood Burner
 14. Nordpeis NI25 6.2Kw Built-In Wood Burner
  Nordpeis NI25 6.2Kw Built-In Wood Burner
 15. Nordpeis NI25 6.2Kw Wood Burner
  Nordpeis NI25 6.2Kw Wood Burner
 16. Uno 4 4Kw Wood Burner
  Uno 4 4Kw Wood Burner
 17. Duo 4 5Kw Wood Burner
  Duo 4 5Kw Wood Burner
 18. Uno 2 4Kw Wood Burner
  Uno 2 4Kw Wood Burner
Contact Now