Check My Chimney

01582 257472

Hergom
 1. Stilkamin S-460 17.5Kw Built-In Wood Burner
  Stilkamin S-460 17.5Kw Built-In Wood Burner
 2. ECK 13Kw Built-In Corner Wood Burner
  ECK 13Kw Built-In Corner Wood Burner
 3. Santorini 10.5Kw Wood Burner
  Santorini 10.5Kw Wood Burner
 4. Heritage 16Kw Wood Buner
  Heritage 16Kw Wood Buner
 5. Santorini Wall Mounted 10.5Kw Wood Burner
  Santorini Wall Mounted 10.5Kw Wood Burner
 6. Sere 100 12Kw Wood Burning Inset
  Sere 100 12Kw Wood Burning Inset
 7. E-20N 8.6Kw Multi Fuel
  E-20N 8.6Kw Multi Fuel
 8. Laredo Corner Model 12Kw Cooking Wood Burner
  Laredo Corner Model 12Kw Cooking Wood Burner
 9. Frama L 12.5Kw Wood Burner
  Frama L 12.5Kw Wood Burner
 10. Glance Wall Mounted 7Kw Wood Burner
  Glance Wall Mounted 7Kw Wood Burner
 11. E-30 S 7Kw Multi Fuel
  E-30 S 7Kw Multi Fuel
 12. Sere 80 10Kw Wood Burning Inset
  Sere 80 10Kw Wood Burning Inset
 13. Creta Wall Mounted 12.7Kw Wood Burner
  Creta Wall Mounted 12.7Kw Wood Burner
 14. Stilkamin L 21Kw Built-In Wood Burner
  Stilkamin L 21Kw Built-In Wood Burner
 15. Craftsbury 11.5Kw Wood Burner
  Craftsbury 11.5Kw Wood Burner
 16. Stilkamin S-600 17.5Kw Built-In Wood Burner
  Stilkamin S-600 17.5Kw Built-In Wood Burner
 17. Laredo Standard 12Kw Cooking Wood Burner
  Laredo Standard 12Kw Cooking Wood Burner
 18. Manchester 12.6Kw Wood Burner
  Manchester 12.6Kw Wood Burner
 19. Stilkamin XL 24Kw Built-In Wood Burner
  Stilkamin XL 24Kw Built-In Wood Burner
 20. Creta Suspended 12.7Kw Wood Burner
  Creta Suspended 12.7Kw Wood Burner
 21. E-30 M 9.5Kw Multi Fuel
  E-30 M 9.5Kw Multi Fuel
 22. Mallorca19Kw Wood Burner
  Mallorca19Kw Wood Burner
 23. Frama M 10Kw Wood Burner
  Frama M 10Kw Wood Burner
 24. Frama S 7.5Kw Wood Burner
  Frama S 7.5Kw Wood Burner
 25. Sere 70 8.9Kw Wood Burning Inset
  Sere 70 8.9Kw Wood Burning Inset
 26. E-30L 11Kw Wood Burner
  E-30L 11Kw Wood Burner
 27. Glance 7Kw Wood Burner
  Glance 7Kw Wood Burner
Contact Now