Check My Chimney

01582 257472

 1. Highlander 10 Logstore 10Kw Multi Fuel
  Highlander 10 Logstore 10Kw Multi Fuel
  77.6% efficiency H900 x W690 x D385
 2. Highlander 5 Enviroburn Logstore 4.9Kw Multi Fuel
  Highlander 5 Enviroburn Logstore 4.9Kw Multi Fuel
  Defra approved 78.9% efficiency H830 x W425 x D385
 3. Highlander 5 Logstore 5Kw Multi Fuel
  Highlander 5 Logstore 5Kw Multi Fuel
  82% efficiency H830 x W425 x D385
 4. Yorkshire 13.5Kw Wood Burner
  Yorkshire 13.5Kw Wood Burner
  Defra approved 75% efficiency H705 x W540 x D485
 5. Highlander 5 Enviroburn Slimline 5Kw Multi Fuel
  Highlander 5 Enviroburn Slimline 5Kw Multi Fuel
  Defra approved 79.3% efficiency H630 x W605 x D300
 6. Highlander 8 Logstore 8Kw Multi Fuel
  Highlander 8 Logstore 8Kw Multi Fuel
  78% efficiency H900 x W605 x D385
 7. Highlander 7 Enviroburn Logstore 7Kw Multi Fuel
  Highlander 7 Enviroburn Logstore 7Kw Multi Fuel
  Defra approved 79.9% efficiency H920 x W520 x D385
 8. Highlander 7 Logstore 6Kw Mult Fuel
  Highlander 7 Logstore 6Kw Mult Fuel
  76.5% efficiency H920 x W520 x D385
 9. Yorkshire Wood Burning Boiler stove
  Yorkshire Wood Burning Boiler stove
  5.2Kw to heat 11.8Kw to water H705 x W540 x D485
 10. Highlander 10 10Kw Multi Fuel
  Highlander 10 10Kw Multi Fuel
  77.6% efficiency H630 x W690 x D385
 11. Highlander 8 Enviroburn 8.1Kw Multi Fuel
  Highlander 8 Enviroburn 8.1Kw Multi Fuel
  Defra approved 75.9% efficiency H630 x W605 x D385
 12. Highlander 16B Multi Fuel Boiler stove
  Highlander 16B Multi Fuel Boiler stove
  7.1Kw to heat 12.4Kw to water H765 x W690 x D485
 13. Highlander 8 8Kw Multi Fuel
  Highlander 8 8Kw Multi Fuel
  78% efficiency H630 x W605 x D385
 14. Highlander 7 Enviroburn 7Kw Multi Fuel
  Highlander 7 Enviroburn 7Kw Multi Fuel
  Defra approved 79.9% efficiency H720 x W520 x D385
 15. Yorkshire Multi Fuel Boiler stove
  Yorkshire Multi Fuel Boiler stove
  4.8Kw to heat 8.8Kw to water H705 x W540 x D485
 16. Highlander 7 6Kw Multi Fuel
  Highlander 7 6Kw Multi Fuel
  77% efficiency H650 x W520 x D385
 17. Highlander 5 Enviroburn Slimline Pedestal 5Kw Multi Fuel
  Highlander 5 Enviroburn Slimline Pedestal 5Kw Multi Fuel
  Defra approved 79.3% efficiency H825 x W605 x D420
 18. Highlander 5 5Kw Multi Fuel
  Highlander 5 5Kw Multi Fuel
  82% efficiency H630 x W425 x D385
 19. Highlander 5 Enviroburn 4.9Kw Multi Fuel
  Highlander 5 Enviroburn 4.9Kw Multi Fuel
  Defra approved 78.9% efficiency H560 x W425 x D385
 20. Highlander 3 Enviroburn 3.3Kw Multi Fuel
  Highlander 3 Enviroburn 3.3Kw Multi Fuel
  Defra approved 84% efficiency H560 x W340 x D385
 21. Highlander 8 Enviroburn Logstore 8.1Kw Multi Fuel
  Highlander 8 Enviroburn Logstore 8.1Kw Multi Fuel
  Defra approved 75.9% efficiency H900 x W605 x D385
 22. Highlander 8 Double Sided 7.2Kw Multi Fuel
  Highlander 8 Double Sided 7.2Kw Multi Fuel
  72.9% efficiency H630 x W605 x D450
 23. Highlander 8B Multi Fuel Boiler stove
  Highlander 8B Multi Fuel Boiler stove
  3.9Kw to heat 7.7Kw to water H630 x W605 x D385
 24. Yorkshire 11.5Kw Multi Fuel
  Yorkshire 11.5Kw Multi Fuel
  Defra approved 71.8% efficiency H705 x W540 x D485
 25. Highlander 10B multi Fuel Boiler stove
  Highlander 10B multi Fuel Boiler stove
  5.2Kw to heat 10.5Kw to water H645 x W690 x D485