Check My Chimney

01582 257472

 1. Sonderskoven Traditional 7.4Kw Multi Fuel
  Sonderskoven Traditional 7.4Kw Multi Fuel
  79% efficiency H725 x W650 x D360
 2. Skagen 6 Traditional 6Kw Multi Fuel
  Skagen 6 Traditional 6Kw Multi Fuel
  Defra approved 79% efficiency H694 x W590 x D404
 3. Skagen 5 Traditional 4.9Kw Multi Fuel
  Skagen 5 Traditional 4.9Kw Multi Fuel
  Defra approved 80% efficiency H694 x W590 x D404
 4. Norreskoven Traditional 4.6Kw Multi Fuel
  Norreskoven Traditional 4.6Kw Multi Fuel
  Defra approved 73% efficiency H565 x W510 x D399
 5. Norreskoven European 4.4Kw Multi Fuel
  Norreskoven European 4.4Kw Multi Fuel
  Defra approved 73% efficiency H750 x W490 x D348
 6. lovenholm European 4.6Kw Multi Fuel
  lovenholm European 4.6Kw Multi Fuel
  Defra approved 75% efficiency H749 x W450 x D310
 7. Lovenholm Traditional 4.6Kw Multi Fuel
  Lovenholm Traditional 4.6Kw Multi Fuel
  Defra approved 75% efficiency H564 x W450 x D360
 8. Sonderskoven European 7.4Kw Multi Fuel
  Sonderskoven European 7.4Kw Multi Fuel
  79% efficiency H922 x W650 x D360